ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Changed Nails, gevestigd te Nieuwegein

Versie geldig vanaf 29.11.2021

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Changed Nails en op iedere tussen Changed Nails en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Changed Nails. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Changed Nails behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Changed Nails erkend.

1.4 Changed Nails  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Als de producten op voorraad zijn vindt verzending binnen 48 uur plaats.

2.3 Producten die niet op voorraad zijn worden doorgaans binnen 7 -10 dagen geleverd. Mocht dit niet haalbaar zijn nemen wij contact met u op.

2.5 Aan de leveringsplicht van Changed Nails zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Changed Nails geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6 Mocht er onverhoopt iets mis zijn met uw bestelling dient u dit binnen 7 dagen te melden na ontvangt van het pakket.

2.7 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Changed Nails. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Changed Nails zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Changed Nails binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroeping recht geldt niet voor:

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

zakelijke aankopen (B2B)

verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Changed Nails, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Changed Nails houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Changed Nails respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Changed Nails) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Changed Nails. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Changed Nails gegrond worden bevonden, zal Changed Nails de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Changed Nails bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Changed Nails) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Changed Nails gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Changed Nails voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Changed Nails is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Changed Nails in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Changed Nails en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) wanneer het product niet bij ons of bij een van onze distributeurs is aangekocht.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Changed Nails zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Changed Nails slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Changed Nails gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Changed Nails kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Changed Nails en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Changed Nails op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Changed Nails behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Changed Nails gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Changed Nails is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Changed Nails als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Changed Nails behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Changed Nails gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Changed Nails is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

Changed Nails is de officiële distributeur van Adessa cosmetics, abc Nailstore & Nicki Miller


Changed Nails

Koperfazant 11

3435SL Nieuwegein

KVK 57474400­

BTW NL002498155B17

 

 

Algemene Voorwaarden van Changed Nails, gevestigd te Nieuwegein

Versie geldig vanaf 29-11-2021 

 

Algemene voorwaarden
By-changed-nails 27.11.2021
Algemene Voorwaarden van changed nails, gevestigd te Nieuwegein

1. Algemeen
2. Indentiteit van de ondernemer
3. Levering
4. Prijzen
5. Betalen
6. Gegevensbeheer
7. Ruilen/Retourneren
8. GeschillenBij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van changed nails. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van changed nails.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 changed nails garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Identiteit van de ondernemer
changed nails
Nieuwegein
changednails@outlook.com
KvK-nummer: 57474400
Btw-identificatienummer: NL002498155B17

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang voorraad strekt.
3.2 Changed Nails verzend in Nederland. Al onze leveringen worden bezorgd tussen 3-7 werkdagen door Post NL.
3.3 Er is ook een mogelijk om de bestelling af te halen, dit gebeurd alleen op afspraak

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten

5. Betalen
5.1 De Betaling geschied vooraf, voordat de goederen worden verstuurd.
Betaling gebeurd door middel van PayPal of iDEAL (Mollie) of Achteraf Betalen (Mollie).
Bij afhalen in de winkel is betaling via PIN of contant mogelijk.


6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Changed Nails, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Changed Nails.
Changed Nails houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 Changed Nails respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


7. Ruilen/ Retourneren
7.1 Als koper heeft u tot 7 dagen, na bestelling van het product, het recht de bestelling ongedaan te maken. Zelfs zonder opgaven van reden, al is dat leerzame informatie voor onze toekomst.
7.2 Het beste annuleert u uw bestelling via e-mail. Dit is snel en overzichtelijk voor beide partijen.
Annuleer uw bestelling via e-mail aan changednails@outlook.com
met opgave van de referentiegegevens.
7.3 De bedenkingsperiode is ook van toepassing voor reeds ontvangen aankopen. Deze reeds ontvangen artikelen kunnen teruggezonden worden.
7.4 Artikelen moeten wel ongebruikt, volledig en in de originele verpakking retourneert worden.
7.5 Het risico en de kosten voor deze retour zijn voor rekening van de klant, tenzij het om foutief geleverde goederen gaat. Reeds betaalde zendingen worden teruggestort op uw rekening binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.8. Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarde betrekking hebben, is uitsluitend Nederland recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.2/2(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2024 exclusive-by-changed-nails | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel